Algemene voorwaarden braderie

1.    Deze voorwaarden, verder te noemen "de algemene voorwaarden" liggen ten grondslag aan iedere overeenkomst tussen de Inschrijver / deelnemer, de standplaatshouder ‘verder te noemen' en Stichting Nieuw Oeltgen bij deelname van standplaatshouder aan ‘Oeltgendag’ welke door Stichting Nieuw Oeltgen georganiseerd wordt. Deze voorwaarden voldoen aan de vereisten die in artikel 6:231 van het Burgerlijk Wetboek zijn gesteld. 

2.    Stichting Nieuw Oeltgen zal zorg dragen dat iedere standplaatshouder bij de eerste bevestiging / mailing voor deelname aan ‘Oeltgendag’, gerekend vanaf 1 januari 2019, deze voorwaarden toegezonden krijgt. Zij zullen dan van toepassing zijn op de jaarmarkt ‘Oeltgendag’, georganiseerd door Stichting Nieuw Oeltgen waaraan de standplaatshouder zal deelnemen. Hierdoor heeft Stichting Oeltgen aan de terhandstellingsplicht voldaan. 

3.    Indien met twee of meer standplaatshouders gezamenlijk een overeenkomst wordt afgesloten, zijn deze ieder hoofdelijk, onder toepassing van de voorwaarden, aansprakelijk voor de gevolgen van de gesloten overeenkomst op grond van artikel 6:102 van het Burgerlijk Wetboek. 

4.    Afwijkingen op deze voorwaarden, dan wel afwijkingen op specifieke onderdelen van de overeenkomst, binden Stichting Nieuw Oeltgen alleen dan indien zij deze afwijkingen van veranderingen schriftelijk heeft bevestigd.

5.    De onderhavige artikelen van de voorwaarden zijn alle van toepassing, tenzij daar uitdrukkelijk schriftelijk van is afgeweken, ook wanneer de afzonderlijke artikelen een dergelijk voorbehoud niet melden.

6.    Aan eventuele afwijkingen van de overeengekomen voorwaarden kan de standplaatshouder geen recht voor toekomende transacties ontlenen, tenzij de afwijking uitdrukkelijk schriftelijk voor meerdere transacties is overeengekomen.

7.    De voorwaarden blijven dan ook bindend indien afzonderlijke onderdelen, om welke redenen dan ook, niet van toepassing zijn.

8.    In geval van overmacht heeft Stichting Nieuw Oeltgen de keuze de uitvoering van de overeenkomst voor ‘Oeltgendag’ op te schorten dan wel de overeenkomst ontbonden te verklaren op grond van overmacht door toepassing van respectievelijk de artikelen 6:52 en 6:75 van het Burgerlijk Wetboek. Onder overmacht worden hierbij uitdrukkelijk die omstandigheden dan wel invloeden van buitenaf verstaan die het houden van het evenement onmogelijk maken. Behoudens om reden van rampen, dient Stichting Nieuw Oeltgen de standplaatshouder minimaal 14 dagen van tevoren in kennis te stellen van het vervallen of het opschorten van ‘Oeltgendag’.

9.    Indien het evenement in het geval bedoeld als onder artikel 9 niet doorgaat, ontstaat er aan de zijde van Stichting Nieuw Oeltgen geen andere verplichting van welke aard dan ook tot vergoeding van schade en kosten, dan de verplichting tot onmiddellijke restitutie van de door de standplaatshouder eventueel reeds betaalde bedragen.

10. Betaling geschiedt uitsluitend zoals aangegeven door de opdrachtgever van Stichting Nieuw Oeltgen. Dit kan zijn d.m.v. het overschrijven via bank(giro)rekening.

11. Voor alle contante betalingen op ‘Oeltgendag’ geldt een toeslag van € 5,00 aan administratiekosten.

12. Indien de standplaatshouder een overeenkomst wenst te annuleren, is hij, afhankelijk van het moment van annulering, gehouden tot betaling van de volgende bedragen ter dekking van kosten en / of winstderving van Stichting Nieuw Oeltgen.

1.     Vanaf 21 dagen voor aanvang van het evenement: 50% van de overeengekomen prijs.

2.     Korter dan 14 dagen voor aanvang van het evenement: de volledige overeengekomen prijs.

13. Indien standplaatshouder voor annulering al meer betaald mocht hebben dan het uiteindelijke verschuldigde bedrag, dan zal Stichting Nieuw Oeltgen het eventueel teveel betaalde bedrag binnen 7 dagen na annulering terugstorten.

14. Bij niet tijdige betaling is Stichting Nieuw Oeltgen gerechtigd rente in rekening te brengen overeenkomstig het wettelijk vastgestelde percentage vanaf 7 dagen voor de markt of braderie waaraan de standplaatshouder zou deelnemen.

15. Voorts dienen door standplaatshouder bij niet tijdige betaling aan Stichting Nieuw Oeltgen vergoed te worden de eventuele incassokosten welke minimaal 15% van het factuurbedrag bedragen met een minimum van € 50,00. Incassokosten zijn verschuldigd vanaf het moment waarop Stichting Nieuw Oeltgen voor de invordering hulp van derden heeft moeten inroepen.

16. Standplaatshouder mag op ‘Oeltgendag’ alleen die goederen verkopen waarvan melding is gemaakt op het inschrijfformulier. Stichting Nieuw Oeltgen heeft het recht de verkoop van andere goederen door standplaatshouder te ontzeggen.

17. Standplaatshouder is verplicht zich te houden aan het aantal meters dat is aangevraagd via het inschrijfformulier.

18. Plaatsing van de kraam, verkoopwagen van handelswaar geschied uitsluitend op de plaats welke door Stichting Nieuw Oeltgen aan de standplaatshouder is toegewezen.

19. Het onderling ruilen van standplaatsen is niet toegestaan.

20. Door de plaatsing van de kraam, verkoopwagen van handelswaar mogen geen ingangen tot panden van derden worden geblokkeerd, tenzij deze derde toestemming hiervoor heeft verleend. Bij de indeling van de standplaatsen is rekening gehouden met ruimten welke de standplaatshouder vrij dient te houden.

21. Door de plaatsing van de kraam, verkoopwagen van handelswaar mogen geen doorgaande routes voor hulpdiensten zoals politie, brandweer of ambulance worden geblokkeerd. Informatie omtrent deze aanrijdroutes kan de standplaatshouder verkrijgen bij Stichting Nieuw Oeltgen.

22. Aanwijzingen van Stichting Nieuw Oeltgen of van door Stichting Nieuw Oeltgen aangestelde mensen dienen te allen tijde worden opgevolgd.

23. Standplaatshouder is tijdens het evenement verantwoordelijk voor gehuurde zaken en zal deze na afloop in dezelfde staat teruggeven.

24. Standplaatshouder zal aan andere standplaatshouders en bezoekers op het evenement op geen enkele wijze hinder of overlast veroorzaken en ervoor zorgen dat met zijn goedvinden aanwezige derden dit evenmin doen. Tevens is hij verantwoordelijk voor de veiligheid van de bezoekers.

25. Indien standplaatshouders van stroom gebruik maken, moeten zij de kabels, welke over gangpaden e.d. liggen, voorzien van matten. De aansprakelijkheid hiervoor ligt geheel bij de standplaatshouder.

26.  Indien standplaatshouder voor stroomvoorziening gebruik wenst te maken van een eigen aggregaat is dit uitsluitend toegestaan na toestemming van Stichting Nieuw Oeltgen. 

27. Attracties dienen de jaarlijkse keuringen te hebben ondergaan. De aansprakelijkheid hiervoor ligt geheel bij de standplaatshouder.

28. Het door de standplaatshouder nuttigen van alcoholische dranken op de route van ‘Oeltgendag’ dan wel bij de door Stichting Nieuw Oeltgen aangewezen standplaats is ten strengste verboden. Het nuttigen van alcoholische dranken is alleen toegestaan op de door Stichting Nieuw Oeltgen aangewezen horecapleinen.

29. Standplaatshouder dient zelf zorg te dragen voor het bezemschoon achterlaten van de standplaats. Het achterlaten van niet verkochte goederen of van afval is ten strengste verboden. Het is niet toegestaan afval naast of nabij een afvalbak te plaatsen. Bij constatering van bovengenoemde feiten zal voor de afvoer van deze zaken kosten à € 35,00 aan de standplaatshouder alsnog in rekening worden gebracht.

30. Eventuele voertuigen van standplaatshouder dienen op een daartoe door iemand van Stichting Nieuw Oeltgen aangewezen parkeerplaats buiten de route van de braderie te worden geplaatst. Wanneer er in voorkomende gevallen voldoende ruimte achter de kraam / standplaats mocht zijn, dan mag hier uitsluitend geparkeerd worden na toestemming van Stichting Nieuw Oeltgen.

31. In geval van een geschil tussen standplaatshouders onderling, met betrekking tot het evenement, heeft Stichting Nieuw Oeltgen het recht om een voor een ieder bindende beslissing te nemen. Indien een standplaatshouder zich niet bij de genomen beslissing wenst neer te leggen, heeft Stichting Nieuw Oeltgen het recht om deze standplaatshouder van het evenement te weren dan wel te (doen) verwijderen.

32. Tevens houdt Stichting Nieuw Oeltgen zich het recht voor het ten gehore brengen van muziek te verbieden dan wel de sterkte van het geluid te matigen, wanneer er naar zijn mening hinder of overlast voor bezoekers, omwonenden of andere standplaatshouders mocht ontstaan.

33. Op een met Stichting Nieuw Oeltgen gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.